Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Mikroregion > GDPR

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(dále jen „Zásady“)
 
Správce údajů, Sdružení obcí povodí Morávky, IČ: 68157631, (dále také jako „my“ nebo „správce údajů“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i v souladu s prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.
Tyto Zásady upravují pravidla zpracování osobních údajů (i) osob, které se správcem údajů právně jednají (ii) osob, které vyplní své osobní údaje do formuláře dostupného na webových stránkách správce údajů (iii) uživatelů webových stránek správce údajů (všichni společně dále také jako „subjekt údajů“).

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Zpracováváme:
• Osobní údaje, které vyplníte do formulářů dostupných na webových stránkách správce údajů, a to za účelem kontaktování správce údajů s dotazy a požadavky (jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon).
• Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává správce údaj o Vaší návštěvě, Vašich preferencích a další aktivitě na internetových stránkách, a to za účelem vylepšování nabídky služeb. Tímto údajem je zejména IP adresa návštěvníka webové stránky.

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
 
PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem reakce na Váš požadavek zaslaný skrze kontaktní formulář.
Dále za účelem personalizace a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, interních analýz zákaznické poptávky a cílení reklamy zpracovává správce údajů při využití cookies údaje o Vaší návštěvě webových stránek, o prohlížených produktech a další aktivitě. Zpracování je možné pouze po udělení Vašeho souhlasu dostupného na liště cookies. Na základě sesbíraných dat získává správce údajů analýzy a statistiky o Vašem chování v rámci webových stránek.
A dále za účelem plnění právních povinností stanovených právními předpisy České republiky a Evropské Unie nebo pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.

JSTE POVINNI POSKYTNOUT NÁM SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?
Ne. Nemáte povinnost poskytnout nám své osobní údaje. Poskytování osobních údajů je z Vaší strany dobrovolné.

PO JAKOU DOBU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?
Osobní údaje budeme zpracovávat:
• po dobu nutnou pro splnění Vámi zaslaného požadavku. Osobní údaje získané skrze online formulář pravidelně jednou ročně smažeme.
• po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies. 

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNÍME?
Vaše osobní údaje neposkytujeme jiným osobám, bude-li to potřeba k vyřízení Vašeho požadavku, zpřístupníme Vaše osobní údaje členské obci, které se požadavek týká.

JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?
V souladu s nařízením máte právo na:
• Přístup k osobním údajům;
• Opravu osobních údajů;
• Výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
• Omezení zpracování;
• Přenositelnost údajů;
• Vznést námitku proti zpracování;
• Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na jeho základě;
• Podání stížnosti u dozorového úřadu.

Shora uvedená práva (podrobnosti viz níže) můžete uplatňovat na e-mailové adrese uvedené na webových stránkách správce, dopisem zaslaným na adresu uvedenou na webových stránkách správce, nebo telefonicky na čísle uvedeném na webových stránkách správce, není-li dále uvedeno jinak.
a. Právo na přístup k osobním údajům
◦ Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím v následujícím rozsahu: účel zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4.
b. Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování
◦ V případech stanovených nařízením máte právo požádat o opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Dále máte právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování. V neposlední řadě máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že:
▪ Máte za to, že jsou Vaše zpracovávané osobní údaje nepřesné;
▪ Máte za to, že zpracování je protiprávní a současně nemáte zájem o výmaz osobních údajů;
▪ Jste vznesli požadavek na poskytnutí osobních údajů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
▪ Jste vznesli námitku proti zpracování podle nařízení.
c. Právo vznést námitku
◦ Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing).
d. Právo na přenositelnost údajů
◦ Máte právo (za podmínek stanovených v Nařízení) získat své osobní údaje a předat je jinému správci osobních údajů.
e. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
◦ Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s nařízením. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 
JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?
Vaše osobní údaje se snažíme maximálně zabezpečit. Za tím účelem jsou k nakládání s osobními údaji oprávněni pouze naši vybraní zaměstnanci. Zabezpečení Vašich osobních údajů pravidelně kontrolujeme, testujeme a rozvíjíme tak, abychom omezili nebezpečí související s případným únikem osobních údajů či jejich zneužitím.